snal

protein

Dual modes of antitumor action of an amphiphilic peptide A9K

Hai Xu, Cui Xia Chen, Jing Hua, Peng Zhou, Ping Zeng, Chang Hai Cao, Jian Ren Lu Biomaterials, 34, 2731-2737 (2013) Following our recent report of attractive antibacterial properties of a designed amp...